Wymagane dokumenty

Poniższe zestawienie ma jedynie charakter przykładowy i wstępny, po rozmowie w kancelarii może okazać się, że konieczne są dodatkowe dokumenty, każda czynność ma charakter indywidualny.

* Podstawowe dokumenty wymagane przy umowach dotyczących zbycia, np. sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności:

1) w odniesieniu do lokali stanowiących odrębną własność:
- podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego albo odpis prawomocnego postanowienia Sądu wraz z zaświadczeniem Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, z którego wynikać będzie, że wywiązano się z obowiązku podatkowego lub stwierdzające że podatek nie występuje;
- aktualny odpis księgi wieczystej.

2) w odniesieniu do spółdzielczych własnościowych praw do lokali:
- aktualne zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej, z którego wynika, że zbywcy przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
- podstawa nabycia: przydział lokalu wydany przez Spółdzielnię Mieszkaniową albo wypis aktu notarialnego lub odpis prawomocnego postanowienia Sądu wraz z zaświadczeniem Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, z którego wynikać będzie, że wywiązano się z obowiązku podatkowego lub stwierdzające że podatek nie występuje;
- aktualny odpis księgi wieczystej, jeśli została założona.

3) w odniesieniu do działek gruntu, zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych:
- podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego albo odpis prawomocnego postanowienia Sądu wraz z zaświadczeniem Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, z którego wynikać będzie, że wywiązano się z obowiązku podatkowego lub stwierdzające że podatek nie występuje;
- aktualny odpis księgi wieczystej;
- pismo Urzędu Gminy, na terenie której położona jest przedmiotowa działka gruntu, z którego wynikać będzie przeznaczenie tej działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczające o braku takiego planu;
- wypis z rejestru gruntów;
- jeśli przedmiotem umowy jest jedna z kilku działek gruntu znajdujących się w księdze wieczystej także wyrys z mapy ewidencyjnej (ilość potrzebnych wypisów i wyrysów zależy od ilości działek będących przedmiotem czynności i ujawnienia ich podziału w księdze wieczystej).

* Oprócz wskazanych powyżej dokumentów, potrzebne są dane stron dokonujących czynność notarialnej:
- imiona i nazwiska,
- imiona rodziców,
- numer PESEL,
- adres zameldowania i adres do doręczeń – jeśli są różne,
- numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
- numer NIP.
Jeśli strona będzie działać przez pełnomocnika należy dostarczyć oryginalny wypis aktu notarialnego zawierającego pełnomocnictwo.

Kancelaria Notarialna
Notariusz Joanna Prus

ul. Świebodzka 2/1
50-046 Wrocław

tel./fax +48 71 372 38 71
tel. +48 71 342 57 55
kom. +48 600 411 393

mail: joanna.prus@op.pl